OFERTA
 • porady prawne
 • opinie i ekspertyzy prawne
 • pisma urzędowe
 • pisma procesowe
 • umowy
 • zastępstwo procesowe
 • sprawy rejestrowe
 • windykacja należności
 • mediacja
 • spadki
Home » Blog » Jak napisać poprawnie pozew rozwodowy?

Jak napisać poprawnie pozew rozwodowy?

Aby zakończyć związek małżeński, trzeba najpierw wnieść do sądu pozew rozwodowy. Może to zrobić każdy z małżonków. Według polskiego prawa przesłanką rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Treść pozwu rozwodowego musi być dopasowana do rodzaju rozwodu, jaki chcesz przeprowadzić. Wniosek ten będzie bowiem wyglądał nieco inaczej w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, a inaczej bez orzekania.

Czym jest pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy to dokument inicjujący postępowanie rozwodowe. Może być złożony przez jednego z małżonków, który chce zakończyć związek małżeński na drodze sądowej. Musi zostać złożony w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach do biura podawczego sądu, w którego okręgu małżonkowie ostatnio razem mieszkali. Jeżeli żadne z nich nie mieszka aktualnie w tym miejscu, należy złożyć go do sądu okręgowego miejsca zamieszkania strony pozwanej. Do pozwu trzeba dołączyć jego odpis, 2 egzemplarze (oryginał i kserokopię) odpisu skróconego aktu małżeństwa, 2 egzemplarze odpisów skróconych aktów urodzenia małoletnich dzieci oraz 2 egzemplarze zaświadczenia o wysokości dochodów z ostatnich 3 miesięcy. Złożenie pozwu wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 600 zł.

Jak napisać pozew rozwodowy?

Samodzielne napisanie pozwu rozwodowego może nastręczyć pewnych problemów osobom niemającym doświadczenia w przygotowywaniu pism procesowych. Najlepszym pomysłem jest skorzystanie z pomocy adwokata rozwodowego, który będzie nieocenionym wsparciem na każdym etapie sprawy rozwodowej. W dokumencie tym nie może zabraknąć takich informacji jak:

 • Data złożenia pozwu,
 • adres właściwego sądu okręgowego,
 • dane powoda bądź powódki oraz pozwanego lub pozwanej (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL),
 • tytuł pozwu (czy jest to pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, czy bez niego),
 • wskazane żądania – część, w której wskazany jest winny rozpadu małżeństwa (w przypadku rozwodów z orzeczeniem o winie), może znajdować się w niej także wniosek o nieorzekanie o warunkach korzystania ze wspólnej nieruchomości lub wniosek o nieprzeprowadzanie postępowania mediacyjnego,
 • uzasadnienie wniosku (w którym będzie jasno wytłumaczone, jakie były powody rozpadu małżeństwa – muszą być one poparte dowodami),
 • wskazanie świadków w sprawie,
 • jeżeli małżeństwo posiada niepełnoletnie dzieci, trzeba określić wysokość alimentów oraz ustalić kwestię kontaktów z dziećmi,
 • jeśli rozwód spowoduje podział majątku, trzeba wskazać, co dokładnie należy do stron,
 • podpis powoda albo reprezentującego go prawnika.


Strona domagająca się rozwodu musi w pozwie rozwodowym wykazać, że ustały wszelkie relacje między małżonkami, na skutek czego doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Co oznacza rozwód z orzeczeniem winy? Przeczytaj na naszym blogu